สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884

สมัครสมาชิก กับธนาปาล์ม

07 / 07 / 2020
.pdf / .doc / .docx / .jpg / .png
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

กรุณาวาดแผนที่พอสังเขปและ Upload File เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ตั้งและระยะทาง

บริษัทธนาปาล์มขอเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปพิจารณา และดำเนินการสมัครสมาชิกให้แก่ผู้สมัคร หากการพิจารณาลุล่วงไปด้วยดี
ทางบริษัทจะติดต่อท่านกลับไปอีกครั้ง ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น ภายใน 5 - 10 วันทำการ

Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.